Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin

§ 1
Definicje:

 1. zarządca serwera – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 2. administrator – osoba wyznaczona przez zarządcę serwera do zarządzania zasobami serwera;
 3. hosting – usługa polegająca na udostępnieniu zasobów serwera upoważnionemu użytkownikowi;
 4. provider – właściciel serwera;
 5. użytkownik – podmiot, któremu z zachowaniem procedury przydzielono zasoby na serwerze;
 6. zasoby – miejsce na dysku serwera, miejsce na stworzenie serwisu WWW, skrzynki pocztowe e-mail, parametry techniczne przesyłu danych, itd...

§ 2
Warunki uruchomienia usługi:

 1. Zasoby przydzielane są na wniosek użytkownika po pozytywnej akceptacji przez zarządcę serwera na czas określony i ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku braku przeciwwskazań do takiej decyzji.
 2. Do uruchomienia dostępu do zasobów konieczne jest zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi przydzielane są: nazwa i hasło użytkownika.
 4. Usługi hostingu świadczone na serwerze dla Ochotniczych Straży Pożarnych są bezpłatne.
 5. Wszelka korespondencja z użytkownikiem prowadzona jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanym w formularzu zgłoszenia. Korespondencja wysłana traktowana jest jako doręczona w kolejnym dniu po wysłaniu.
 6. Użytkownik ma obowiązek umieścić na stronie startowej banner graficzny dostarczony przed administratora informującym o hostingu w ramach domeny zarządcy serwera.

§ 3
Zasady świadczenia hostingu:

 1. Zabronione jest:
  1. umieszczanie, propagowanie czy prezentowanie materiałów zabronionych prawnie, naruszających dobra osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego czy nawołujących do destruktywnych zachowań;
  2. umieszczanie na serwerze skryptów i aplikacji które powodują nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera w sposób zakłócający jego współużytkowanie;
  3. umieszczanie pirackich wersji oprogramowania, gier, filmów, muzyki oraz linków (odnośników) do nich,
  4. umieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim bez posiadania praw do publikacji tych treści;
  5. wykorzystywanie zasobów w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  6. składowanie na serwerze plików z których korzystają inne serwisy internetowe;
  7. wysyłanie masowej poczty (spamu) na adresy e-mailowe osób, firm i instytucji które jej nie zamawiały;
 2. W przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności opisanych w pkt. 1 zarządca serwera, administrator lub provider ma prawo:
  1. czasowo zawiesić świadczenie usługi,
  2. wezwać użytkownika do złożenia wyjaśnień,
  3. wezwać użytkownika do usunięcia treści i informacji naruszających niniejszy regulamin z wyznaczeniem terminu dokonania zmian,
  4. w uzasadnionych przypadkach zawiesić świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym,
  5. ograniczyć parametry techniczne świadczonej usługi,
 3. W celu egzekwowania postanowień tego regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do wglądu do zasobów www, a w uzasadnionych przypadkach na wniosek organów upoważnionych do zawartości każdego konta.
 4. Zarządca serwera, provider i administrator zachowają dane pozyskane w trakcie realizacji usługi hostingu do własnych celów, chyba że udostępnienia tych danych, na podstawie innych przepisów zażąda uprawniony do tego organ.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Zarządca serwera nie odpowiada za utracone w trakcie awarii materiały umieszczone na serwerze.
 6. Zarządca serwera nie odpowiada za utracone obecnie oraz w przyszłości korzyści powstałe w wyniku awarii, wadliwego działania lub braku dostępu do zasobów.
 7. Za treści, materiały i informacje umieszczone w ramach przydzielonych zasobów w pełni odpowiada użytkownik.
 8. Za udostępnienie nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim odpowiada użytkownik.
 9. Użytkownik ma obowiązek poinformowania niezwłocznie administratora o zmianie danych zawartych we wniosku o udostępnienie usług. 

§ 4
Zakończenie świadczenia usługi:

Zakończenie świadczenia usługi może nastąpić:

 1. na wniosek użytkownika,
 2. na wniosek zarządcy serwera, administratora lub providera,
 3. w przypadku ustania przesłanek określonych w § 2 pkt 4,
 4. na wniosek zarządcy serwera, administratora lub providera w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przepisów § 3 pkt 1,
 5. w przypadku likwidacji serwera, zaprzestania świadczenia usługi, zmian organizacyjnych z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia,
 6. konto WWW zostaje usunięte kiedy nie zostanie ono uruchomione poprzez umieszczenie strony startowej serwisu WWW w terminie 1 miesiąca od przydzielenia nazwy użytkownika i hasła do zasobów.
 7. konto poczty elektronicznej zostaje usunięte kiedy nie zostanie wygenerowany ruch na nim przez okres sześciu miesięcy

§ 5
Inne postanowienia:

Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania ich na stronie głównej zarządcy serwera.

Przeczytałem i akceptuję regulamin.